A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 

        UBND HUYỆN PHÚC THỌ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN TRẠCH MỸ LỘC                         Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

             

             Số: 63/KH - MN                Trạch Mỹ Lộc, ngày 17 tháng 5 năm 2021                  

 

                                            KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành tại Thông tư số 52/2020/TT -BGDĐT ngày 31/12/2020 của BGDĐT

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Căn cứ kế hoạch số 219/KH-PGD&ĐT ngày 14/5/2021 của PGD&ĐT huyện Phúc Thọ kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022

Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn ;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

Trường mầm non Trạch Mỹ Lộc xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao

chỉ tiêu hợp lý và đúng tuyến, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh

3.Tăng số học sinh được học 2 buổi/ ngày và số trẻ ăn bán trú tại trường, giảm số học sinh trái tuyến.

4. Không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh

5. Các cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước thủ tưởng đơn vị nhà trường.Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng

II. NỘI DUNG

          1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch tuyển sinh

- Số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc

- Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường

Chỉ tiêu tuyển sinh: Mức phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt 50%, mẫu giáo đạt 100%, trẻ  5 tuổi 100%

          2. Chỉ tiêu tuyển sinh

   - Địa bàn tuyển sinh: Các thôn trên địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc gồm Thôn Tuy Lộc, Thuần Mỹ, Trạch Lôi, Mỹ Giang, Vân Lôi

- Độ tuổi tuyển sinh : Trẻ sinh năm 2016 đến năm 2020

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 138 trẻ; trong đó tuyển mới nhà trẻ: 123, 3 – 4 tuổi: 15)

          3. Tuyển sinh vào trường mầm non Trạch Mỹ Lộc

          3.1. Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn xã Trạch Mỹ Lộc

          3.2. Nhà trường tham mưu với UBND xã Trạch Mỹ Lộc về công tác tuyển sinh, phối hợp với đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về công tác tuyển sinh, nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh

          3.3. Về số trẻ trong một lớp thực hiện theo quy định tại điều 15 Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn xã đăng ký vượt quá quy định tại điều 15, số trẻ trong mỗi lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này.

          3.4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

  - Đơn xin học ( theo mẫu của nhà trường phát hành);

  - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);

  - Bản phô tô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm theo bản gốc để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện, hoặc giấy xác nhận tạm trú tại địa bàn của Công an xã.

          3.5. Nhà trường tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ

          4. Thời gian tuyển sinh

          4.1.  Hoàn thành việc cấp mã số học sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2021

          4.2.Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh trực tuyến

+ Mầm non 5 tuổi: Từ 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021

(Đối với trẻ 5 tuổi, trường mầm non Trạch Mỹ Lộc đã huy động 100% trẻ ra lớp từ năm học 2020 - 2021) .

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021. Tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định. Sau ngày 28/7/2021 nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao nhà trường báo cáo để PGD xem xét cho tuyển bổ sung học sinh theo chỉ tiêu được giao trong thời gian từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021

          5. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid 19

Căn cứ diễn biến của dịch Covid trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2021 - 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường cần phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid 19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Sở GDĐT, phòng GD&ĐT. Tuyên truyền tiện ích của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, tránh người dân phải đi lại, đảm bảo thông tin tuyển sinh minh bạch, rõ ràng trên website của nhà trường, đồng thời đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên , nhân viên và học sinh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phân công nhiệm vụ

- Nhà trường chủ động phối hợp với UBND xã, thị trấn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn đảm bảo chính xác, kịp thời. Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn tuyển sinh do phòng, sở GD&ĐT tổ chức

- Phối hợp với UBND xã công bố công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường

- Công bố công khai tại trường tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch, thư ký và một số ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, tên đệm, ngày tháng năm sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh với nội dung: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra xác nhận trên

+ Trong suốt thời gian tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường

+ Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến

+ Chủ động phối hợp với trạm y tế xã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 (trong trường hợp đến thời điểm tuyển sinh năm học 2021 - 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid 19)

+ Phân công CBGVNV trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT

          2. Chế độ báo cáo       

 Nhà trường báo cáo về phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh theo lịch  như sau:

- Ngày 20/5/2021 nộp kế hoạch tuyển sinh

 - Ngày 04/8/2021 nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh

     Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công và theo đúng kế hoạch tuyển sinh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với đồng chí chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

      Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

       - Phòng GD & ĐT ( để b/c);

       - HĐTS;

       - Lưu.                                                                                    

 

                                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Bích Duyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 69
Hôm qua : 32
Tháng trước : 434