A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường MN Trạch Mỹ Lộc Năm học 2019 - 2020

Căn cứ vào Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành tại văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của BGDĐT

Trường MN Trạch Mỹ Lộc xây dựng kế hoach tổ chức triển khai: Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2019- 2020 cụ thể như sau:

I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường theo nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường, phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; Tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thành các hoạt động thường xuyên.

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở nhà trường, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm hiến pháp, pháp luật, quy định của ngành, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở nhà trường, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, và lao động hợp đồng có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà và sách nhiễu….

 

2. Yêu cầu

Để đảm bảo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và lao động hợp đồng thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Toàn thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Việc tổ chức triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nề nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; cách thức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

II. Nội dung thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện Quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, trong đó tập trung trọng tâm vào việc thực hiện một số văn bản sau:

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế dân chủ trong nhà trường.

Quy chế chi tiêu nội bộ của trường MN Trạch Mỹ Lộc.

QĐ số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đạo đức nhà giáo.

Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều lệ trường mầm non ban hành tại văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của BGDĐT

2. Công tác tuyên truyền:

Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung ương, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND Thành phố Hà Nội và UBND Huyện Phúc Thọ về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp nhà trường, họp Chi bộ Đảng, học Nghị quyết.

Hình thức tuyên truyền:

Phổ biến lồng ghép trong các buổi họp: Hội nghị, Hội thảo,Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt tổ.

Thông qua chương trình nội bộ của nhà trường ca ngợi những điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp trong quy định thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.

Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua các bảng tin nội bộ (kết quả đánh giá, bình xét thi đua, kết quả học tập, thông tin tuyển dụng, thông tin tuyển sinh…)

Niêm yết tại văn phòng của trường nội dung thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo dõi, nghiên cứu và thực hiện.

Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ:

Quán triệt sâu rộng đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, và lao động hợp đồng trong nhà trường về Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện dân chủ. Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Kết hợp thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về xây dựng Đảng.

3.Tổ chức tốt hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2019 - 2020:

Thực hiện việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong nhà trường theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 4/12/1998 của Ban tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) và tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động trong cơ quan.

Hướng dẫn số 15/LĐLĐ ngày 21/6/2019 của LĐLĐ huyện Phúc Thọ vè việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức khối trường học năm học 2019 - 2020

Công văn số 359/PGD&ĐT ngày 29/8/2019 của PGD&ĐT Phúc  Thọ về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC, VC năm học 2019 - 2020.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của cán bộ công chức, viên chức và lao động tại Hội nghị, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định giữa Nhà trường với Công đoàn và các Tổ chức đoàn thể cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các Quy chế, quy định, quy trình thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong nhà trường

(công tác phối hợp thực hiên nhiệm vụ; công tác cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng; nâng lương, chi tiêu trong nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử…).

4. Tổ chức xin ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường:

Cụ thể hóa Quy chế dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, quy chế chuyên môn, quy chế quản lý tài sản, quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bầu Ban thanh tra nhân dân, từng bước đưa hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đi vào nề nếp và nâng cao chất lượng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ –CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Thực hiện các cuộc họp Cán bộ quản lý hàng tháng, để phổ biến, bàn bạc, thảo luận và triển khai các hoạt động của nhà trường. Đầu năm học có hướng dẫn cụ thể đến từng Ban ngành, tổ trong đơn vị về việc phân công lao động để đảm bảo tính công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và từng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

5. Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị:

Kết quả thực hiện QCDC đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng. Tổ chức thi đua và ký cam kết cá giữa cá nhân với cá nhân và giữa các tổ, các ban ngành trong nhà trường về việc thực hiên Quy chế dân chủ trong nhà trường.

6. Củng cố, duy trì các cuộc đối thoại với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng:

Trong năm học cần nắm rõ tình hình thực tế, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức, lao động hợp đồng về đời sống, sinh hoạt…Từ đó có những giải pháp thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại để cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng có đủ điều kiện thuận lợi để công tác, bồi dưỡng và rèn luyện.

7. Công khai chiến lược phát triển của nhà trường:

Công tác tài chính, công tác sử dụng nhân sự, công khai cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh, công khai chất lượng giáo dục.

Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Công khai tăng lương thường xuyên, tăng lương sớm;

Thực hiện đề án Nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non Trạch Mỹ Lộc đến năm 2020

Xây dựng đề án vị trí việc làm năm học 2019 - 2020 đề xuất cấp trên đảm bảo vị trí việc làm trong nhà trường về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học và những năm tiếp theo.

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục: Điều tra dân số; điều tra độ tuổi chuẩn bị công tác tuyển sinh năm 2020 - 2021 và các năm tiếp theo.

8. Tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm:

Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch những năm tiếp theo.

9. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường:

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng qua các hình thức kiểm tra thừng xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh và các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm Quy chế chuyên môn, những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng cũng như của học sinh.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ:

 

TT

Nội dung thực hiện

Thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

- XD kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2018 - 2019.

BGH

T9/2019

 

2

Tuyên truyền việc thực hiện QCDC trong HĐ của đơn vị

BCU&BCH

Thường xuyên

 

3

Tổ chức Hội nghị CC,VC năm học 2018 - 2019

BGH, BCHCĐ

T10/2019

 

3

Công khai kế hoạch tài chính năm học 2018 - 2019 của nhà trường.

BGH

T10/2019

 

4

Đối thoại với GV, NV trong đơn vị lần 1

BGH&BCHCĐ

T10/2019

 

5

Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo sơ kết). Xây dựng quy chế chi tiêu năm 2019.

BGH

T1/2020

 

6

Đối thoại với GV, NV trong vị lần 2

BGH&BCHCĐ

T5/2020

 

7

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị.

BGH, BCHCĐ BTTND, các thành viên của HĐT

T5,6/2020

 

8

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị năm học 2018 – 2019

 ( Báo cáo tổng kết )

BGH&BCHCĐ

T7/2020

 

9

Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ phụ trách cho CB, GV, NV trong đơn vị

BGH

T7,8/2020

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nhà trường phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo đúng kế hoạch.

2. Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

3. Ban Chi Ủy, Ban giám hiệu nhà trường triển khai tốt công tác tuyên truyền và đưa tin về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Giao cho bộ phận văn phòng theo dõi, đôn đốc các tập thể và cá nhân thực hiện kế hoạch này.

          Trong quá trình nếu có vướng mắc thì phản ánh về Hội đồng trường và Ban thanh tra nhân dân để trình Hiệu trưởng xem xét, giải quyết./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 14
Tháng trước : 590