A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non xã Trạch Mỹ Lộc giai đoạn 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRẠCH MỸ LỘC

 
  
 

Số: 69/KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Trạch Mỹ Lộc,  ngày 17 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Phát triển giáo dục mầm non xã Trạch Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2025

 
  

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 1065/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ về Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non huyện Phúc Thọ giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND xã Trạch Mỹ Lộc về phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020 và thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn xã;

UBND xã Trạch Mỹ Lộc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non xã Trạch Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn xã đảm bảo duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị điều kiện phổ cập cho trẻ em 4 tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận quốc tế; xây dựng mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng trường học xanh, chuẩn hoá, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, phong cách đẹp; đổi mới công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực tự chủ của cơ sở giáo dục mầm non; xây dựng mô hình phối hợp hỗ trợ gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tốt cho trẻ em mầm non vào lớp một.

2. Mục tiêu cụ thể

        a. Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận quốc tế.

 • Huy động trẻ ra lớp từ 50-55% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo. Tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ phê duyệt.
 • 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế. Tổ chức học hòa nhập cho trẻ em khuyết tật theo Điều lệ trường mầm non.

        - Đảm bảo trẻ em, giáo viên, trường mầm non thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố theo quy định.

 • Đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em học ở các loại hình trường, lớp mầm non đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng của từng cơ sở giáo dục mầm non.

        b. Xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

        - Sắp xếp mạng lưới trường lớp mầm non, mở rộng trường lớp phù hợp. Mở rộng diện tích, xây mới phòng chức năng, cải tạo sửa chữa, nâng cấp các phòng học trường mầm non Trạch Mỹ Lộc

        - Phấn đấu số lượng trẻ em/nhóm, lớp đảm bảo đúng quy định; đồng bộ đồ dùng thiết bị, học liệu phù hợp địa phương và hướng tới hiện đại.Phấn đấu  xây dựng trường mầm non Trạch Mỹ Lộc đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2,

        - Trường mầm non có Website, trang thông tin điện tử, có phòng máy tính cho trẻ. Có thư viện mầm non theo Luật Thư viện ngày 21/11/2019. Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa trường học (trang Web, online hướng dẫn cha mẹ, kết nối mạng LAN, sử dụng các phần mềm quản lý, camera nội bộ, tivi, máy tính tại các nhóm, lớp để bồi dưỡng, khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử ngành; trẻ được làm quen phầm mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với vi tính, máy tính...)

 • Xây dựng các nhóm lớp làm nhiệm vụ điểm đảm bảo phù hợp và đáp ứng hiện đại đổi mới giáo dục mầm non, là nơi tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên toàn trường.

c. Xây dựng, phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách

 • Tham mưu đảm bảo đủ đội ngũ giáo viên theo định mức quy định.
 • Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% giáo viên trong độ tuổi đạt trình độ đào tạo Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên, 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên theo kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non của Thành phố và tham gia thi thăng hạng theo quy định.
 • 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 90% mức độ khá trở lên.
 • Hằng năm 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, quản trị tự chủ nhà trường và đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được bồi dưỡng nâng cao. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định.
 • Trường mầm non trong xã có chi bộ đảng, phấn đấu 50% cán bộ quản lý, giáo viên là đảng viên.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

        1. Đổi mới công tác quản trị trường mầm non, nâng cao năng lực tự chủ của trường mầm non trong xã.

 • Triển khai, thực hiện các chính sách về phát triển mầm non được quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.
 • UBND xã Trạch Mỹ Lộc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 của xã, có nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện nhằm đạt và vượt mục tiêu huyện đề ra, tạo chuyển biến tích cực phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo, khẳng định chất lượng giáo dục mầm non của xã, của trường.

- Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hệ thống quản lý, điều hành ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành giáo dục đào tạo.

- Trường mầm non trong xã chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động giáo dục theo hướng đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm giải trình, vai trò quản lý nhà nước của UBND xã Trạch Mỹ Lộc đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

- Xây dựng thực hiện tốt các mô hình: Mô hình kỷ cương quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, kiểm soát chất lượng tương xứng với truyền thông quảng bá theo quy định; Mô hình “Trường, lớp mầm non hạnh phúc”, “Trường học đẹp - chưa đẹp”; Mô hình quản lý quản trị trường mầm non công lập theo hướng tự chủ, khẳng định năng lực trách nhiệm của người đứng đầu.

        - Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá của nhà trường bảo đảm nghiêm minh, thực chất hiệu quả, tránh hình thức và giảm tải cho giáo viên mầm non đồng thời phát huy tính chủ động tự học, sáng tạo cho đội ngũ.

- Chủ động cập nhật thông tin phòng chống dịch bệnh, có phương án, kịch bản thực hiện theo chỉ đạo và phù hợp thực tiễn.

        2. Hoàn thiện xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

        - UBND xã Trạch Mỹ Lộc thực hiện rà soát để đề xuất điều chỉnh xây dựng mạng lưới trường lớp. Ưu tiên dành quỹ đất để mở rộng trường mầm non.

        - Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông đến năm 2025.

        - Tham mưu đầu tư trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo hướng xây dựng trường học xanh, chuẩn hoá, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đồng bộ trang bị đồ dùng thiết bị, hướng tới hiện đại. Đảm bảo thiết kế tổng thể quy mô trường chuẩn quốc gia đáp ứng dự báo phát triển dân số trẻ em trên địa bàn ít nhất 5 năm, có cơ sở vật chất bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng các phòng chức năng chuyên biệt, thư viện mầm non, phòng máy tính cho trẻ đáp ứng đổi mới.

        - Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa trường, lớp mầm non. Hướng tới thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin số hóa trường học theo mô hình trường học điện tử (trang Web, online, kết nối mạng LAN, sử dụng các phần mềm quản lý, camera nội bộ, kiểm soát an ninh, hệ thống tiết kiệm năng lượng, bảng tương tác, công nghệ nhận dạng khuôn mặt, máy tính, ti vi tại các nhóm, lớp để khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, thư viện điện tử ngành; trẻ em được làm quen phầm mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy tính...)

        - Đầu tư xây dựng các nhóm, lớp làm nhiệm vụ điểm toàn diện về chuyên môn. Là trường được Thành phố công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

        3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp và thực hiện chính sách

        - Tham mưu thực hiện chính sách đảm bảo trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng áp dụng được hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội theo quy định.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng đội ngũ, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

        - Thực hiện Kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non của Thành phố, phấn đấu đến hết năm 2025, 100% giáo viên trong độ tuổi đạt trình độ đào tạo Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên, 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên.

        - Trường mầm non chủ động định hướng nội dung bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ đến năm 2025: Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, dân chủ trong trường học, phong cách nhà giáo, văn hóa công sở, kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng quản lý cảm xúc nghề nghiệp; Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, trường, lớp mầm non hạnh phúc, kết nối gia đình - nhà trường - xã hội trong chăm sóc giáo dục trẻ, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, công tác đánh giá trẻ, kỹ năng quản lý, quản trị tự chủ trường mầm non công lập, phát triển chương trình giáo dục nhà trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non...

        - Tăng cường tổ chức hội thảo trao đổi về phương pháp giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán làm báo cáo viên, lan tỏa, tư vấn hướng dẫn về chuyên môn. Đồng thời khuyến khích tinh thần tự học, tự khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet, cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Trường mầm non tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non làm việc trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục mầm non tại địa phương, thay đổi tư duy - nhận thức - hành động tăng tính chuyên nghiệp, tiếp cận hội nhập quốc tế cho đội ngũ.

        - Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, phát triển đảng viên mới, chi bộ Đảng, hỗ trợ đời sống giáo viên, nhân viên mầm non nhằm động viên khích lệ kịp thời và thu hút đội ngũ chuyên tâm với nghề.

        4. Xây dựng mô hình trường mầm non hiện đại, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

        - Trường mầm non tiếp tục quán triệt thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “Xây dựng trường, lớp mầm non đẹp, hạnh phúc, an toàn thân thiện”. Hướng dẫn, khuyến khích trường mầm non phát triển chương trình giáo dục nhà trường, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, cho trẻ làm quen phầm mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen máy tính, làm quen tiếng Anh...phù hợp thực tiễn.

        - Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục trường, lớp mầm non: Quy hoạch, thiết kế môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum, tăng diện tích khu vui chơi, sân vườn. Trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả, vườn rau, tăng phòng chức năng tổ chức các hoạt động chuyên biệt.

        - Lựa chọn, nhân rộng các mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng, khai thác nguồn lực của cha mẹ trẻ hỗ trợ nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Quan tâm công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đảm bảo điều kiện hoạt động và chính sách cho giáo viên theo quy định.

        - Trường mầm non tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, xây dựng hệ thống các nhóm lớp làm nhiệm vụ điểm, là nơi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo phù hợp với địa phương và đáp ứng hiện đại đổi mới giáo dục mầm non. Nhóm, lớp điểm phải bố trí giáo viên vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận, triển khai phương pháp giáo dục tiên tiến và đón các giáo viên của toàn trường đến học tập, chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ. Là trường được Thành phố công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

        5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, kết nối gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em

        - Các Ban  ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội thuộc UBND xã và  trường mầm non Trạch Mỹ Lộc tiếp tục đẩy mạnh các hình thức truyền thông trong cộng đồng xã hội về vị trí, vai trò phát triển giáo dục mầm non, chính sách phát triển giáo dục mầm non của Chính phủ.

        - Đẩy mạnh công tác truyền thông, phối hợp xây dựng chương trình phát thanh, các video hướng dẫn cha mẹ thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em. Công khai tại cổng thông tin điện tử của trường, của UBND xã để nhân dân biết, lựa chọn.

        - Chỉ đạo trường mầm non tuyên truyền các điều kiện, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ; Hướng dẫn gia đình, cha mẹ trẻ kiến thức nuôi dạy con theo khoa học; Tôn vinh tấm gương điển hình có nhiều đóng góp phát triển giáo dục mầm non của địa phương…

        - Phát huy vai trò tổ chức chi bộ Đảng, công đoàn để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ quyền lợi người lao động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non.

        6. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế

        - UBND xã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, phát triển đa dạng mô hình trường mầm non tiếp cận hội nhập quốc tế. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục mầm non được hưởng các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

        - Chỉ đạo trường mầm non phối hợp liên kết giáo dục và đào tạo, tổ chức hội nghị hội thảo giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với cơ sở đào tạo sư phạm, các tổ chức nước ngoài, cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục mầm non vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

        - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra theo phân cấp việc chấp hành thực hiện chế độ chính sách pháp luật của nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở các loại hình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. UBND xã

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì hoàn thành xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 gửi về UBND huyện.

        - Có các giải pháp thực hiện đổi mới, tạo chuyển biến tích cực phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng vị trí vai trò chất lượng giáo dục mầm non của xã. Đồng thời giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non.

        - Kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ hàng năm, phản ánh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về phòng Giáo dục và Đào tạo để báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết.

        - Thực hiện tốt công tác truyền thông, thay đổi nhận thức, trách nhiệm phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, tiếp cận giáo dục mầm non quốc tế.

        2. Trường mầm non Trạch Mỹ Lộc

        - Tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ trẻ

tuyên truyền để phụ huynh thấy được vai trò của giáo dục mầm non trong giai đoạn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường.

        - Xác định rõ mục tiêu của Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non xã Trạch Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2025, xây dựng lộ trình phù hợp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thực chất, bền vững.

        - Tham mưu UBND xã, quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy hoạch trường đảm bảo diện tích đủ chuẩn.

3.  Các Ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị trong xã:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được UBND xã giao, tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch.

4Hội cha mẹ học sinh và nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc.

- Hỗ trợ nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch.

- Phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.

           Trên đây là nội dung Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non xã Trạch Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2025, UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, trường mầm non, các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Hữu Tình

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 31
Tháng trước : 1.590